top of page

我們的演奏家

​年輕有活力,創意無限!

我們各專不同音樂風格,當中有人專研粵劇、說唱南音和曲藝、廣東音樂等,

為社區帶來專業中國音樂表演和講座。

 

有了 TroVessional, 您會發現中樂真有趣。

nanyin.png

​駐團演奏家介紹

曾合作機構

zuni logo.png
dingyi logo.png
decentraland logo.png
soundzpace logo.jpg
wib logo.png
bottom of page